Roraks Vedtekter   


     

         


    RORAK’s vedtekter

 

 • 1       Rogaland Rasekatt klubb (RORAK) skal være tilsluttet Norske Rasekattsklubbers Riksforbund (NRR) og der igjennom "Federation Internationale Feline" (FIFe).

 

 • 2

        Rorak’s formål er:

     - å fremme interessen for sunt og riktig kattehold.

     - å fremme interessen for avl som gagner de ulike rasene.

     - å arbeide for å fremme kunnskap om ulike katteraser.

     - å avholde katteutstillinger.

     - å bistå med veiledning og råd i alle saker angående katter.

     - å ivareta medlemmenes interesser overfor NRR, FIFe og andre samarbeidsfora.

     - å spre kunnskap og skape interesse for katt gjennom foredrag, diskusjoner og
       praktiske tiltak, for derved å høyne kattens status.

 

 • 3 • 3 - 1.
  Alle medlemmer som er tilsluttet RORAK forplikter seg til å overholde FIFes lover, standarder og reglement, med NRRs tillegg, RORAK’s vedtekter og den til enhver tid gjeldende dyreverns lov.
  Videre har de plikt til å rette seg etter de forskrifter som blir gitt av Mattilsynet eller annen myndighet når smittsomme sykdommer forekommer.

 • 3 - 2.
  Medlemmer som er tilsluttet RORAK har ikke lov å levere kattunger som er yngre enn 14 uker.

          (→ OR § 2.3.3) Kattunger overlates ikke til ny eier (nytt hjem) før de er 14 uker gamle og er fullvaksinert mot feline panleucopenia, feline calici virus og feline herpes virus, med mindre                       veterinæren har tilrådd noe annet.

 

 • 4 • 4 - 1.
  Medlemskap

          Rett til å bli medlem har alle som er interessert i klubbens virksomhet og som støtter klubbens formål.


 • 4.2.
  Type medlemskap

  Hovedmedlem
  Mottar Aristokatt. Innehar stemmerett i RORAK, og alle rettigheter i forbindelse med avl og utstilling i regi av NRR.

  Familiemedlem
  Familiemedlemskap godkjennes når forhold er begrenset til ektefelle/samboer og barn. Ved familiemedlemskap forutsettes det at alle tilhører samme husstand og er registrert under samme adresse. Ett husstandsmedlem må stå oppført som hovedmedlem.

  Støttemedlem.
  Hvem som helst kan være støttemedlem. Kan delta på medlemsmøter, har ikke stemmerett, mottar ikke Aristokatt.

 

          Støttemedlemmer og familiemedlemmer betaler redusert kontingent.

 

          Den som melder seg inn i klubben i perioden 1/9-30/11, betaler halv kontingent. Den som melder seg inn i klubben f.o.m. 1/12, betaler full kontingent som gjelder ut  året og det påfølgende år.


 • 4.3. Kontingenten skal innbetales innen 1.februar hvert år. Medlemskapet er ikke gjeldende før innbetaling er registrert. Med støtte- og familiemedlem menes medlem som verken stiller ut katt eller driver avl. Ved felleseie av katt/oppdrett er det tilstrekkelig at en av personene som står oppført som eier betaler kontingent som hovedmedlem. Den/de andre i husholdningen kan betale som familiemedlem.
 • 4-4. Inn- og utmelding skjer skriftlig til klubbens Sekretær. Medlemskap følger kalenderåret. Ved utmelding må denne skje til klubbens sekretær innen utgang av kalenderåret, ellers vil det påløpe kontingent for det påfølgende år. Medlemskapet opphører dersom forfalt kontingent ikke betales etter to purringer. Ved utmeldt/strøket medlem, skal sekretær sørge for at medlemmet leverer tilbake til klubben det som tilhører den. • 4-5. Medlemskap forplikter seg til å følge RORAK’s, NRR og FIFes lover og regler. Medlemskap kan imidlertid bare oppnås i en (1) klubb tilsluttet NRR. Ved eventuell overgang fra annen klubb må kontingenten til den gamle klubben være betalt før medlemskap oppnås i RORAK. Styre kan nekte medlemskap dersom det foreligger uoppgjorte forhold knyttet til NRR eller NRR tilsluttede klubber. Tvistemål ang. styrets avgjørelse kan innankes for generalforsamlingen (GF) innen 14 dager etter at melding er sendt berørte parter og vil bli behandlet ved neste GF. 

 • 4 -6.  Æresmedlemskap

          Er å betrakte som gratis medlemskap underlagt samme regler / rettigheter som hovedmedlem.

          Æresmedlem kan den bli som ved særlig innsats har gjort seg fortjent til dette ved sitt arbeide for klubben eller kattesaken. Æresmedlemskap godkjennes på  generalforsamlingen, og da med            2/3 flertall.

          Dersom et æresmedlem er/blir medlem i annen klubb eller annet forbund, faller alle rettigheter forbundet med æresmedlemskapet i forhold til RORAK bort.

  • 4 -7.
  Kontingentens størrelse blir årlig bestemt av RORAK’s generalforsamling, og gjelder for kalenderåret. Kontingenten skal innbetales innen 1. Februar hvert år. Betalt kontingent, samt minimum 3 måneders medlemskap er en forutsetning for å ha stemmerett på generalforsamlingen. Stemmerett er begrenset til tilstedeværende medlemmer, som hver tillates å disponere en (1) fullmakt. Betalt kontingent kreves også for å delta på NRR - tilsluttede klubbers utstilling. Skyldig kontingent må forstås å være manglende innbetaling i forhold til den betalingsfrist som styret ha satt ved utsending av kontingentkrav. Skyldig kontingent for mer enn 3 måneder må forstås slik at det kan foretas strykning etter ordinært årsmøte og det er vedtatt kontingent for nytt driftsår.
  Nye medlemmer, innmeldt av oppdretter ved kattungekjøp betaler halv kontingent det inneværende kalenderåret.

 

 • 4 -8.
  Medlemmer kan fremme krav om suspensjon av et medlem.
  Begrunnelsen skal være skriftlig. Begrunnelsen skal straks forelegges de involverte parter. De impliserte parter må så møte opp på et styremøte.

          Det kreves 5/7 flertall i styret for å kunne iverksette suspensjon, og gjelder fram til førstkommende generalforsamling.

          Innkallelsen av partene skal sendes senest 3 – tre – uker før møtet.

          Avgjørelsen kan fattes selv om den ene eller begge parter uteblir. Suspensjonen skal begrunnes.

          Anke må sendes styret innen 14 – fjorten – dager etter at avgjørelsen om suspensjon er skriftlig medelt.

         Denne avgjørelsen i styret gjelder fram til førstkommende generalforsamling, og skal være fattet senest 3 – tre – uker etter at innkommet anke er avsendt.

         Generalforsamlingen kan vedtas at suspensjon skal opprettholdes i inntil 1 – ett – år. Et slikt vedtak kreves 2/3 flertall.

         Et suspendert medlem kan ikke utøve sine rettigheter i klubben.

         Et eventuelt eksklusjonsforslag kan deretter fremmes på førstkommende generalforsamling, og må da vedtas med 2/3 flertall for å kunne iverksettes.

         Eksklusjonsforslaget må fremmes skriftlig av et 5/7 flertall i styret.
         Suspensjons – og eksklusjonsaker krever skriftlig avstemming.

         Det kan bare fremmes krav om suspensjon/eksklusjon dersom man mener et medlem har:

          1. vanskjøttet eller mishandlet dyr, eller

          2. ved forsett eller uaktsomhet utsatt egne eller andres dyr for farlig smitte eller
             annen alvorlig helserisiko, eller

          3. stått for økonomisk misligheter i klubben, eller

          4. på annen måte utvist grov utroskap mot klubben.

          Bevisbyrden påligger den som reiser krav om suspensjon/ eksklusjon.

 

 

 • 4-9.
  Habilitet

          Et valgt medlem i et besluttende organ er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

          a) når vedkommende selv er part i saken.

          b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i oppstigende eller

              nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken

          c) når vedkommende er gift med eller er forlovet / samboer med en part.

 

          Overnevnte gjelder likeledes når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommende upartiskhet, blant annet skal det legges vekt på  om avgjørelsen i saken              kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal  også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er              reist av noen part. I tvilstilfeller bli habilitetsspørsmålet avgjort av besluttende organ. Spørsmålet avgjøres ved

          simpelt flertall.

          

 

 

 • 4 - 10.
  Søknad om stamnavn skjer gjennom RORAK’s sekretær. Alle som har eget stamnavn, er å betrakte som hovedmedlemmer.

 

 

 • 5

 • 5 - 1.
  Generalforsamlingen er RORAK’s høyeste myndighet. • 5 - 2.
  Generalforsamlingen avholdes en gang årlig, og innkalles med fire – 4 ukers varsel. • 5 - 3.
  Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles av styret, eller når minst 2/3 av medlemmene forlanger dette.
  Ekstraordinær generalforsamling skal bare behandle de saker som er angitt i innkalling.

  • 5 - 4.

          Dagsorden for generalforsamlingen skal inneholde:

          1. a) Valg av møteleder.

          2. b) Valg av referent.

          3. c) Valg av tellekorps (2 medlemmer).

          4. d) Årsberetning.

          5. e) Regnskap.

          6. f) Fastsettelse av medlemskontingent.

          7. g) Innkomne forslag og saker.

          8. h) Valg av styre med vararepresentanter og revisor.

          9. i) Valg av valgkomité (3 + 1 vara). • 5 - 5.
   Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest 4 uker før generalforsamlingen avholdes.

           Komplett liste over forslagene, med merknader om saken skal sendes videre til NRR/Fife returneres til medlemmene senest 3 uker før generalforsamlingen avholdes.

 • 5 - 6.
   Valg skal foregå skriftlig dersom det er foreslått flere enn 2 kandidater, eller når det er stilt krav fra forsamlingen om dette. Alle hovedmedlemmer er valgbare.
 • 5 - 7.
   Protokollen fra generalforsamlingen undertegnes av møteleder og referent, og avskrift med kopi av årsberetning og regnskap sendes NRR.


  • Styret er mellom generalforsamlingen det besluttende organ i RORAK, og står ansvarlig for den daglige drift og virksomhet. Medlemmer som tiltrer styret, underskriver en taushetserklæring når de trer inn i styret for første gang. Denne er bindende for all framtidig virksomhet som styre-/varamedlem, og vil også gjelde for en periode på 5 – fem – år etter uttredelse av styret. • 7

          Styret i RORAK består av syv (7) medlemmer:

         *Leder

         *Nestleder

         *Sekretær/Utstillingssekretær

         *Kasserer

         *3 styremedlemmer

         *3 varamedlemmer          Leder, kasserer og to (2) styremedlemmer velges de år hvor årstallet ender på partall.          Nestleder, sekretær/utstillingssekretær og ett (1) styremedlem velges de år hvor årstallet ender på oddetall.          Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.          I tillegg skal der velges tre (3) vararepresentanter til styret.

          Henholdsvis 1.vara, 2.vara og 3.vara, som konstituerer seg sammen med styret. Vararepresentanter velges årlig. • 7 - 1.
  Styret konstituerer seg ved første styremøte etter generalforsamlingen. Styret har mulighet til knytte til seg ekstra hjelp for kortvarige oppgaver for styret eller klubben. Disse vil ikke ha stemmerett i styret. Leder har ikke dobbeltstemme.

          Styret er beslutningsdyktig når 5 – fem – styremedlemmer er til stede.


 • 8

         Lovendringer:

         Endringer av disse vedtektene kan bare vedtas av generalforsamlingen, med 2/3 flertall. • 9

         Statutter for utstillingskomitéen:

         1. a) Utstillingskomitéen skal gjennomføre den planlagte utstillingen.

         2. b) Utstillingskomitéen ved leder skal rapportere styret jevnlig og ved behov.

         3. c) Ved mislighold av sitt mandat kan styret overta utstillingsleders oppgaver.

         4. d) Komitéens medlemmer utnevnes av utstillingsleder etter behov.

         5. e) Skal avlegges skriftlig rapport til styret etter hver utstilling.

                 Arbeidsfordeling/sjekkliste/handlingsplan skal vedlegges rapporten.

 

         Styrets funksjoner (retningsgivende norm):

         LEDEREN:

         Er den daglige leder

         Har overordnet ansvar for gjennomføring av styrets arbeid og arrangementer som utføres i klubbens regi. 

         Representerer klubben utad

         Ansvarlig for klubben sin PR-virksomhet.

         Innkaller til styremøter.

         Innkaller til medlemsmøter.

         Innkaller til Generalforsamling.

         Er fast delegat til NRR’s generalforsamling.

         Mailadresse: leder@rorak.no         NESTLEDEREN:

         Er lederens stedfortreder

         Har ansvar for kontakt med banker, skattemyndigheter og andre myndighetsorganer.

         Overordnet ansvar ved anskaffelser og kontrakter – sammen med leder.

         Signerer for klubb – sammen med leder.

         Sørger for revisjon/kontroll.

         Er den som svarer på spørsmål angående økonomi og medlemskontingent.

         Mailadresse: nestleder@rorak.no         SEKRETÆREN/UTSTILLINGSSEKRETÆR:

         Fører styreprotokollen.

         Forestår all korrespondanse mellom medlemmene og NRR.

         Er ansvarlig for arkivering, innsending av rapporter o.l. til NRR.

         All korrespondanse som går ut av klubben via styret skal sendes via sekretær eller i kopi.

         Har ansvar for å utarbeide årsberetning, som skal godkjennes av styret i forkant av GF.

         Mottar alle forslag som skal inn til klubbens eller NRRs generalforsamling innen oppsatt frist.

         Tar imot søknader om medlemskap.

         Mailadresse: sekretaer@rorak.no

         Yter bistand i forbindelse med påmeldinger til utstillinger, i egen og andre klubber.

         Sørge for at klubben har dommersedler, diplomer, burlapper, skjema for avl og oppdrett i forkant utstillinger.

         Mailadresse: utstilling@rorak.no         KASSEREREN:

         Rapporterer til nestleder.

         Har ansvar for foreningens inn og utbetalinger.

         Bokføring sammen med nestleder.

         Har ansvar for at foreningens økonomi og andre økonomiske spørsmål håndteres riktig og sammenfaller med myndighetenes krav.

         Regnskap etter utstilling.

         Ansvarlig for budsjett og regnskap.

         Har ansvar for medlemsregister og kontingentinnbetalinger.

         Mailadresse: kasserer@rorak.no         STYREMEDLEMMENE:

         Bistår styret/avlaster ved behov.

          Varamedlemmene:

         Er oppdatert på det som foregår i styret.

         Kan påta seg ulike oppgaver og har da hovedansvar for at disse blir gjennomført.

         Har adgang til å delta på styremøter for å holde seg orientert og si sin mening.

         Har ikke stemmerett.

         Deltar på styremøter med stemmerett ved innkalling.

         RORAK’s vedtekter er revidert siste gang 2. februar 2022.