Oppgaver styret


Hvem gjør hva i styret :


LEDER:

Er den daglige leder. Har overordnet ansvar for gjennomføring av styrets arbeid og arrangementer som utføres i klubbens regi Representerer klubben utad.

Ansvarlig for klubben sin PR-virksomhet.

Innkaller til styremøter

Innkaller til medlemsmøter

Innkaller til Generalforsamling

Er fast delegat til NRR’s generalforsamling

Mailadresse:  leder@rorak.no


NESTLEDER :

Er lederens stedfortreder

Er leders dra hjelp og avlaster, og leders forlengede arm

Har ansvar for kontakt med banker, skattemyndigheter og andre myndighetsorganer

Overordnet ansvar ved anskaffelser og kontrakter – sammen med leder

Signerer for klubb – sammen med leder

Sørger for revisjon/kontroll

Er den som svarer på spørsmål angående økonomi og medlemskontingent.

Er medlemsansvarlig i klubben.

mailadresse: nestleder@rorak.no

 

KASSERER:

Rapporterer til nestleder

Har ansvar for foreningens inn og utbetalinger

Bokføring sammen med nestleder

Har ansvar for at foreningens økonomi og andre økonomiske spørsmål håndteres riktig og sammenfaller med myndighetenes krav

Regnskap etter utstilling

Årsmøtes regnskap samt budsjett

Har ansvar for medlemsregister og for å følge opp innbetaling av kontingent

Har mailadresse: kasserer@rorak.no


SEKRETÆR/UTSTILLINGSEKRETÆR :

Fører styreprotokollen

Forestår all korrespondanse mellom medlemmene og NRR

Er ansvarlig for arkivering, innsending av rapporter o.l. til NRR

(ikke etter utstillinger)

All korrespondanse som går ut av klubben via styret skal sendes via sekretær

eller i kopi. Har ansvar for å utarbeide årsberetning, som skal godkjennes av styret i forkant av GF

Mottar alle forslag som skal inn til klubbens eller NRRs generalforsamling innen oppsatt frist

Er berettiget til godtgjørelse i RORAK`s tjeneste, styret avgjør godtgjørelsens størrelse

Tar imot søknader om medlemskap

Har mailadresse: sekretaer@rorak.no

 


Er ansvarlig for koordinering og innsending av påmeldinger til utstillinger, både i Norge og i utlandet.

Bekrefte medlemskap for egne medlemmer ved påmelding til andre klubber

Superbruker på NRR påmelding system

Sørge for at klubben har dommersedler, diplomer, burlapper, skjema for avl og oppdrett i forkant utstillinger

Har mailadresse: utstilling@rorak.no

 

STYREMEDLEMMENE:

Bistår styret/avlaster ved behov

Påtar seg/blir plukket ut til ulike oppgaver og har ansvar for at de blir gjennomført

Deltar på styremøter med stemmerett


Varamedlemmene:

Er oppdatert på det som foregår i styret

Påtar seg ulike oppgaver og har da hovedansvar for at disse blir gjennomført

Har adgang til å delta på styremøter for å holde seg orientert og si sin mening

Har ikke stemmerett

Deltar på styremøter med stemmerett når noen av styremedlemmene er forhindret til å komme


Webmaster:

Er Rorak`s webmaster og har ansvar for hjemmesiden og det som legges ut her.

Dersom du har bilder, annonser eller annet så sendes en mail til:

webmaster@rorak.no