Roraks Lover


Rogaland Rasekattklubb.

RORAK`s lover

 

§ 1


Rogaland Rasekatt klubb (RORAK) skal være tilsluttet Norske Rasekattsklubbers Riksforbund (NRR) og der igjennom "Federation Internationale Feline" (FIFe)

 

§ 2


Rorak`s formål er:

- å fremme interessen for sunt og riktig kattehold

- å fremme interessen for riktig avl.

- å avholde katteutstillinger

- å bistå med veiledning og råd i alle saker angående katter

- å ivareta medlemmenes interesser overfor NRR

- å høyne kattens status

 

§ 3


§ 3 - 1. Alle katteeiere som er tilsluttet RORAK forplikter seg til en i alle måter dyrevennlig opptreden og til enhver tid å respektere den gjeldende dyreverns lov.


§ 3 - 2. Oppdrettere som er tilsluttet RORAK har ikke lov å levere en kattunge som er yngre enn 12 uker eller i. h. h. til FIFè & NRR`s lover.


§ 3 - 3. Alle medlemmer av RORAK har plikt til å rette seg etter de forskrifter som blir gitt av Mattilsynet når smittsomme sykdommer forekommer.

 

§ 4


§ 4 - 1. Hvordan søke medlemskap

Medlemskap søkes primært ved at man fyller ut søknadsskjema og sender dette til det sittende styret i RORAK . Styret vil vurdere søknaden senest på første styremøte etter mottakelse av søknad, og gi tilbakemelding om søknaden blir godkjent eller avslått. Medlemskapet er ikke gjeldende før innbetaling er registrert. Minimum for medlemskapets lengde er ett (1) år. Etter dette er varslingsfristen for uttredelse tre (3) måneder. Dog må hovedmedlemmer stå som medlem ut den tiden som gjelder hvis det er mer enn tre (3) måneder. Hvis særskilte grunner tilsier det, kan imidlertid styret i RORAK gi anledning til kortere utmeldingsfrist. Medlemskapet i NRR opphører samtidig med at medlemskapet opphører i RORAK.


§ 4 - 2. Medlemskap forplikter seg til å følge RORAK`s lover og regler. Medlemskap kan imidlertid bare oppnås i en (1) klubb tilsluttet NRR. Ved eventuell overgang fra annen klubb må kontingenten til den gamle klubben være betalt før medlemskap i RORAK.  Når det står: søke om medlemskap innebærer dette at ingen hal'  / krav på å bli medlem. Styrets rett til å avslå en opptakssøknad. I tilfelle tvist avgjør styret om søkeren kan tas opp. Styrets avgjørelse kan innankes for generalforsamlingen (GF) innen 14 dager etter at melding er sendt berørte parter og vil bli behandlet ved neste GF.


§ 4 - 3.  Æresmedlemskap

Er å betrakte som gratis medlemskap underlagt samme regler / rettigheter som hovedmedlem.


§ 4 - 4. Kontingentens størrelse blir årlig bestemt av RORAK`s styre, samt godkjent av generalforsamlingen, og gjelder for kalenderåret. Kontingenten skal innbetales innen 1. Februar hvert år. Betalt kontingent, samt minimum 3 måneders medlemskap er en forutsetning for å ha stemmerett på generalforsamlingen. Stemmerett er begrenset til tilstedeværende medlemmer, som hver tillates å disponere en (1) fullmakt. Betalt kontingent kreves også for å delta på NRR - tilsluttede klubbers utstilling. Skyldig kontingent må forstås å være manglende innbetaling i forhold til den betalingsfrist som styret hal' satt ved utsending av kontingentkrav. Skyldig kontingent for mer enn 3 måneder må forstås slik at det kan foretas strykning etter ordinært årsmøte og når det er vedtatt kontingent for nytt drifts år. Styret oppfordres til å innarbeide gode rutiner i forhold til strykning.


§ 4 - 5. Eksklusjon p. g. a. mislighold av lover og andre tungtveiende årsaker, utvist grov utroskap eller illojalitet mot klubben, kan besluttes av det sittende styret. Begrunnelsen må være skriftlig og enstemmig av sittende styre. Sendes i rekommandert brev

Avgjørelse om eksklusjon kan innankes til generalforsamlingen og kan da omgjøres med 2/3 flertall.


§ 4 - 6. Søknad om stamnavn skjer gjennom RORAK`s sekretær. Alle som har eget stamnavn er å betrakte som hovedmedlemmer og må følgelig betale full kontingent.

 

§ 5


§ 5 - 1. Generalforsamlingen er RORAK`s høyeste myndighet.


§ 5 - 2. Generalforsamlingen avholdes en gang årlig, og innkalles med fire – 4 ukers varsel.


§ 5 - 3. Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles av styret, eller når minst 2/3 av medlemmene forlanger dette.


§ 5 - 4. Dagsorden for generalforsamlingen skal inneholde:

a) Valg av møteleder.

b) Valg av referent

c) Valg av tellekorps (2 medlemmer)

d) Årsberetning

e) Regnskap

f) Fastsettelse av medlemskontingent

g) Innkomne forslag og saker

h) Valg av styre med vararepresentanter og revisor

i) Valg av valgkomité (3 + 1 vara)


§ 5 - 5. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest 3 uker før generalforsamlingen avholdes.


§ 5 - 6. Valg skal foregå skriftlig dersom det er foreslått flere enn 2 kandidater, eller når det er stilt krav fra forsamlingen om dette. Alle hovedmedlemmer er valgbare til tillitsverv.


§ 5 -7. Inhabilitet

Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget

for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

a) når vedkommende selv er part i saken

b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i oppstigende eller

nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken

c) når vedkommende er gift med eller er forlovet eller samboer med en part

d) når vedkommende er leder for eller hal' ledende stilling i eller er medlem av styret

i et selskap som er part i saken.

 

Likeså er tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommende upartiskhet, blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende hal' nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av noen part. Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organ. Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommende standpunkt og at idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende bør vike sete.

Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnede i samme organisasjonsledd. Med part menes i denne bestemmelsen tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.


§ 5 - 8. Protokollen fra generalforsamlingen undertegnes av møteleder og referent, og avskrift med kopi av årsberetning og regnskap sendes NRR.

 

§ 6


§ 6 – 1. Styret er mellom generalforsamlingen det besluttende organ i RORAK, og står ansvarlig for den daglige drift og virksomhet. Medlemmer som tiltrer styret underskriver en lojalitetsavtale.


§ 6 – 2. Ekstraordinært årsmøte i Rorak

Ekstraordinært årsmøte i Rorak innkalles av styre med minst 14 dagers varsel etter:

a) Vedtak på årsmøte i NRR

b) Vedtak i styret, Rorak.

c) Skriftlig krav fra 1/3 av Rorak sine medlemmer.

d) Krav etter vedtak i overordna organisasjonsledd: NRR, Federation Internationale Feline


Ekstraordinært årsmøte i Rorak skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet.


§ 7


Klubben skal selv finansiere den daglige drift, herunder innkjøp av nødvendig rekvisita og utførelse av helt nødvendige tjenester o.l. Også nødvendig representasjon skal i størst mulig utstrekning dekkes av klubben. Godkjente utlegg (som er godkjent av det sittende styret godskrives månedlig og siste frist er siste uke hvert år (i samråd med kasserer/ i forbindelse med årsavslutning)


Styret i RORAK består av syv (7) medlemmer:

*Leder

*Nestleder

*Sekretær

*Utstillingssekretær

*Kasserer

*2 styremedlemmer


Leder, utstillingssekretær, kasserer og ett (1) styremedlem velges de år hvor årstallet ender på partall.


Nestleder, sekretær og ett (1) styremedlem velges de år hvor årstallet ender på oddetall.


Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.


I tillegg skal der velges tre (3) vararepresentanter til styret.

Henholdsvis 1.vara, 2.vara og 3.vara, som konstituerer seg sammen med styret. Vararepresentanter velges årlig.


§7 - 1. Styret har fullmakt til å konstituere seg etter det som måtte gagne klubb og styre, det vil si oppnevnte personer, personer og oppgaver kan flyttes på/oppgaver kan tilpasses, dersom styret finner det formålstjenlig, ekstra personell kan tiltre styret/jobbe for klubb/styre, men utnevnte personer av styret vil ikke ha stemmerett. Leder har ikke dobbeltstemme. Ved stemmelikhet må hele styret tre sammen slik at det kan avgjøres med simpelt flertall der dette tillates etter lovverket.


§ 8


Lov endringer:

Endringer av, og tilføyelser til disse lover kan bare foretas etter skriftlig forslag til generalforsamlingen.


§ 9


FORMIDLING:

Formidling utført på vegne av RORAK - styret eller deres oppnevnte, er av ren informativ karakter. RORAK har intet ansvar i forbindelse med kjøp og salg. Dette er helt og holdent et ansvar mellom kjøper og selger


Statutter for utstillingskomitéen:

a) Utstillingskomitéen skal gjennomføre den planlagte utstillingen.

b) Utstillingskomitéen ved leder skal rapportere styret jevnlig og ved behov.

c) Ved mislighold av sitt mandat kan styret forlange og overta styringen av utstillingsleders oppgaver.

d) Komitéens medlemmer utnevnes av utstillingsleder etter behov.

e) Skal avlegges skriftlig rapport til styret etter hver utstilling. Arbeidsfordeling/sjekkliste/handlingsplan skal vedlegges rapporten

 

Styrets funksjoner slik vi ser dem nå (retningsgivende norm):

LEDEREN:

Er den daglige leder

Har overordnet ansvar for gjennomføring av styrets arbeid og arrangementer som utføres i klubbens regi 

Representerer klubben utad

Ansvarlig for klubben sin PR-virksomhet

Innkaller til styremøter

Innkaller til medlemsmøter

Innkaller til Generalforsamling

Tar imot søknader om medlemskap

Er fast delegat til NRR’s generalforsamling

Mailadresse: leder@rorak.no


NESTLEDEREN:

Er lederens stedfortreder

Er leders dra hjelp og avlaster, og leders forlengede arm

Har ansvar for kontakt med banker, skattemyndigheter og andre myndighetsorganer

Overordnet ansvar ved anskaffelser og kontrakter – sammen med leder

Signerer for klubb – sammen med leder

Sørger for revisjon/kontroll

Er den som svarer på spørsmål angående økonomi og medlemskontingent

Mailadresse: nestleder@rorak.no


SEKRETÆREN:

Fører styreprotokollen

Forestår all korrespondanse mellom medlemmene og NRR

Er ansvarlig for arkivering, innsending av rapporter o.l. til NRR (ikke etter utstillinger)

All korrespondanse som går ut av klubben via styret skal sendes via sekretær eller i kopi

Har ansvar for å utarbeide årsberetning, som skal godkjennes av styret i forkant av GF

Mottar alle forslag som skal inn til klubbens eller NRRs generalforsamling innen oppsatt frist

Er berettiget til godtgjørelse i RORAK`s tjeneste, styret avgjør godtgjørelsens størrelse

Mailadresse: sekretaer@rorak.no


UTSTILLINGSEKRETÆREN:

Er ansvarlig for koordinering og innsending av påmeldinger til utstillinger, både i Norge og i utlandet.

Bekrefte medlemskap for egne medlemmer ved påmelding til andre klubber

Superbruker på NRR påmelding system

Sørge for at klubben har dommersedler, diplomer, burlapper, skjema for avl og oppdrett i forkant utstillinger

Mailadresse: utstilling@rorak.no


KASSEREREN:

Rapporterer til nestleder

Har ansvar for foreningens inn og utbetalinger

Bokføring sammen med nestleder

Har ansvar for at foreningens økonomi og andre økonomiske spørsmål håndteres riktig og sammenfaller med myndighetenes krav

Regnskap etter utstilling

Årsmøtes regnskap samt budsjett

Har ansvar for medlemsregister og for å følge opp innbetaling av kontingent

Mailadresse: kasserer@rorak.no


STYREMEDLEMMENE:

Bistår styret/avlaster ved behov

Påtar seg/blir plukket ut til ulike oppgaver og har ansvar for at de blir gjennomført

Deltar på styremøter med stemmerett


Varamedlemmene:

Er oppdatert på det som foregår i styret

Påtar seg ulike oppgaver og har da hovedansvar for at disse blir gjennomført

Har adgang til å delta på styremøter for å holde seg orientert og si sin mening

Har ikke stemmerett

Deltar på styremøter med stemmerett når noen av styremedlemmene er forhindret til å komme


Alle medlemmer i RORAKs styre gis mulighet til å stille ut 3 katter gratis på utstillinger arrangert av RORAK.RORAK`s lover er revidert siste gang 5. Januar 2016